HomeLessonsEnglish GrammarTests FunLinksKids' Corner

Assure, Ensure or Insure


Grammar <<< Common Errors <<< Assure, Ensure or Insure


1. to assure - уверявам някого в нещо
I can assure you that this information is correct. /Мога да те уверя, че тази информация е вярна./

2. to ensure - 1) уверявам, убеждавам; 2) осигурявам, гарантирам (изход, резултат)
You should always read over your essay to ensure that the text is clear and to correct possible mistakes.
/Трябва винаги да прочиташ есето си, за да се увериш, че текстът е ясен и да поправиш възможни грешки./
If I were the Minister of Interior Affairs, I would do something to ensure better public order. /Ако бях министър на вътрешните работи щях да направя нещо, за да се осигури по-добър обществен ред./

3. to insure - застраховам (някого или нещо в случай на нараняване, загуба, повреда)
We insured the instrument for five thousand dollars. /Застраховахме инструмента за пет хиляди долара./Site Map | Advertising | About This Project
 
© Copyright 2002 - 2005. Author and design M. Boyanova.